استاد اسدی98/2/26

نهج البلاغه، برآیند افکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام است .نهج البلاغه، برآیند افکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام است .
?عنوان روانشناسی، اقتصاد و.... در نهج البلاغه، عنوان و عبارت درستی نیست، آنچه در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد:"مطالعات روانشناسی و مطالعات اقتصادی و... در نهج البلاغه" است و...
آسیب شناسی در نهج البلاغه شامل:✅بسنده نگری✅ساده نگری✅ساختار ناشناسی✅روش ناداری

در بررسی نهج البلاغه نباید ساده نگری، درموضوعات و واژه ها داشت.

فرم نظر سنجی وارزش یابی استاد
فایل صوتی جلسه