حوزه هاي اجرايي در مؤسسه نهج البلاغه اصفهان

 1- حوزه پژوهش

 2- حوزه انتشارات

 3- حوزه فضاي مجازي و اجتماعي

 4- حوزه پشتيباني

 5- حوزه آموزش

 6- حوزه توانمندسازي بانوان

7- حوزه ارتباطات داخلي

 8- حوزه ارتباطات بين الملل

 9- حوزه تبليغات

 10- حوزه برنامه ريزي

 11- حوزه هنر

 12- حوزه مترجمين

 13- حوزه کودک و نوجوان

 14- حوزه توانمندسازي جوانان

 15- حوزه ارتباط با دانشگاه

 16- حوزه ارتباط با اصناف

 17- حوزه ارتباط با صنعت

 18- حوزه ارتباط با حوزه علميه

 19- حوزه ارتباط با شخصيت هاي اسلامي

 20- حوزه ارتباط با نخبگان

 21- حوزه مالکيت معنوي

 22- حوزه خيرين

 23- حوزه فرهنگي

 24- حوزه رسانه

 25- حوزه مطبوعات

 26- حوزه اماکن فرهنگي


چاپ